ലേലം / ടെണ്ടര്‍ / ക്വട്ടേഷന്‍

Posted on Monday, May 20, 2019

താഴെ കാണിച്ച ഇനങ്ങളുടെ പുനര്‍ലേല നടപടികള്‍ 2020 മാര്‍ച്ച് 21 ന് പരപ്പനങ്ങാടി നഗരസഭ ഓഫീസില്‍ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്