വിലാസം

------------------------------------------------------------------------------

പരപ്പനങ്ങാടി നഗരസഭാ ഓഫീസ്

പരപ്പനങ്ങാടി പി.ഒ

മലപ്പുറം, കേരള - 676303

ഫോണ്‍: 04942410239

ഇ-മെയില്‍: parappanangadimunicipality@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------

Parappanangadi Municipality Office

Parappanangadi P.O

Malappuram, Kerala - 676303

Phone: 04942410239

Email: parappanangadimunicipality@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------