പരപ്പനങ്ങാടി നഗരസഭ - വാര്‍ഡ് 7 - ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Posted on Thursday, April 25, 2019

പരപ്പനങ്ങാടി നഗരസഭ - വാര്‍ഡ് 7 - ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 25/04/2019 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വോട്ടര്‍ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയതിന്റെ യോഗ്യാതാ തിയ്യതി 01/01/2019 ആണ്. പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍കുന്നതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും അവകാശവാദമോ, പേര് ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതിനോ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമോ ഉള്ളടക്കത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആയത് 09/05/2019 നോ അതിനു മുന്‍പോ ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ് (ഫാറം 5 നേരിട്ടോ, തപാല്‍ മുഖേനയോ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്).

വെബ്സൈറ്റ്:

http://lsgelection.kerala.gov.in/

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക