വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെ ഇലക്ഷന്‍ - തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടിക

Posted on Thursday, April 25, 2019

പരപ്പനങ്ങാടി നഗരസഭ - വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെ ഇലക്ഷന്‍ - തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടിക കാണുവാന്‍  

 

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക