ഡിസബിലിസ്റ്റി മാനേജ്മെന്‍റ് ക്ലിനിക്ക്- ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്