ബസ് സ്റ്റാന്‍റ് പ്രവേശന ഫീ, കംഫര്‍ട്ട് സ്റ്റേഷന്‍- ലേല/ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം